ประวัติความเป็นมา

ประวัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตำบลนาทราย

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายได้ขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้มีการนัดประชุมผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้รู้ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โรงเรียน วัด และกลุ่มองค์กร ต่าง ๆภายในตำบลนาทราย ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จำนวน 100 คน โดยมีนายธวัชชัย นาทรายกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเป็นประธานในที่ประชุม

          ที่ประชุมได้นำเสนอถึงประวัติความเป็นมา เป้าหมายและความสำคัญของโครงการดังกล่าวให้กับที่ประชุมรับทราบ และได้มีการขอมติในที่ประชุม โดยที่ประชุมเห็นชอบ และพร้อม ในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โดยผู้บริหารพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น พร้อมที่จะประสานกับหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน่ฐานทรัพยากรท้องถิ่น และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมในโอกาสต่าง ๆ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามประกาศและคำสั่งดังนี้ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ 165/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 และได้ทำหนังสือสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ตามหนังสือเลขที่ ลพ 73305/107 เรื่อง สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ) ลงวันที่ 2 กันยายน 2560 โดยได้ตอบรับสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามหนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่ อพ.สธ.0300/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยมีลำดับสมาชิก ลำดับที่ 8-6510406 หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานดังนี้

  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตำบลนาทราย ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง แต่งตังคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ปัจจุบันได้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 6 งาน คือ ด้านที่ 1 ด้านบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 ด้านการเนินงาน และด้านที่ 3 ด้านผลการดำเนินงาน รวมทั้ง 6 งานได้แก่

งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น มีพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านผาลาด เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน

งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 18 หมู่บ้าน และจะดำเนินการสำรวจเพิ่มเติมอีก 5 หมู่บ้านในปี งบประมาณ 2565

งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น มีพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ดำเนินการปลูกรักษา พืช สัตว์ ชีวภาพอื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อรักษาและขยายให้มีจำนวนมากขึ้น

งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาและจัดหาการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในงานที่ 1 2 และ 3 เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์อย่างยั่งยืนกับประชาชนในพื้นที่

งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ดำเนินการรวบรวมข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำหรับการสืบค้นและการนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นศูนย์กลางของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลนาทราย

งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในด้านวัสดุอุปกรณ์และประสานงาน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

          งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ดำเนินงานใน 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ กรอบการใช้ประโยชน์และกรอบการสร้างจิตสำนึก บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญา การดำเนินงานตามวิถีอพ.สธ. จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนให้กับประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทราย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายจะดำเนินการขับเคลื่องงานอย่างสุดความสามารถ เต็มสรรพกำลัง เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อสนองพระราชดำริฯ อันจะส่งผลตามที่โครงการได้ตังวัตถุประสงค์ไว้

                                                                                     

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

Related Articles