ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตำบลนาทราย

1.ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากร 001

1.ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากร 002

 1.ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากร 003