เป้าหมายและวัฒถุประสงค์..

topic 3

 


pic01 

 

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาบุคลากร  
          อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร  
                      ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย  
   

วัตถุประสงค์

  • ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
 
 
  • ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
 
 
  • ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

 

Related Articles