กิจกรรมที่ 4 การทําแนวกันไฟ

43กิจกรรมที่ 4 การทําแนวกันไฟ หลังจากการเดินสํารวจลาดตระเวน พบว่ามีวัชพืชจํานวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง จึงได้ทําการทําแนวกันไฟป่า บริเวณโดยรอบพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เมื่อช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมที่ 3 การสํารวจ ลาดตะเวนทรัพยากรในพื้นที่

33กิจกรรมที่ 3 การสํารวจ ลาดตะเวนทรัพยากรในพื้นที่ หลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งอาสาสมัครดูแลรักษาพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นแล้ว กลุ่มอาสาและทีมงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาทรายได้ร่วมกันสํารวจ ลาดตระเวน ตรวจตราทรัพยากรต่างๆในพื้นที่ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกบุกรุก หรือไม่ นอกจากนี้ ยังช่วยกันตรวจสอบป้ายรหัสพรรณไม้ ว่ามีการชํารุดหรือไม่ และหากมีการชํารุดจะได้ดําเนินการแก้ไขต่อไป โดยมีการสํารวจ ลาดตระเวน เป็นประจําทุก ๆ 3 เดือน รวม 4 ครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ 2 การทำเสวียนเพื่อเก็บใบไม้ทำปุ๋ยหมัก

23กิจกรรมที่ 2 การทำเสวียนเพื่อเก็บใบไม้ทำปุ๋ยหมัก ซึ่งหลังจากได้ประกาศแต่งตั้งแล้วได้มีการดําเนินกิจกรรมดูแลรักษาพื้นที่ขึ้นโดยจัดทําเป็นโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม : ดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น และสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนมีใจรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นําชุมชนชาวบ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ รวม 30 คน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นบ้านผาลาด
(ป่าดงหอ) หมู่ที่ 3

กิจกรรมที่ 1 การทําฝายชะลอน้ำ

15กิจกรรมที่ 1 การทําฝายชะลอน้ำ ซึ่งหลังจากได้ประกาศแต่งตั้งแล้วได้มีการดําเนินกิจกรรมดูแลรักษาพื้นที่ขึ้นโดยจัดทําเป็นโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม : ดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น และสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนมีใจรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นําชุมชนชาวบ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ รวม 30 คน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นบ้านผาลาด
(ป่าดงหอ) หมู่ที่ 3